Regulamin

Regulamin konkursu „Zimowy konkurs ZOTT”
prowadzonego na stronie www.zimowykonkurszott.com

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „Zimowy konkurs ZOTT” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”), na zlecenie Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 43-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 93162005800000, kapitał zakładowy: 33.500.000,00 PLN, BDO: 000006375 (dalej „Zleceniodawca”). Współorganizatorem Konkursu jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259846, NIP: 7772910817, REGON: 300333695, kapitał zakładowy: 3.800.000,00 PLN („Współorganizator” ). Organizator i Współorganizator zwani są łącznie „Organizatorami”.
 3. Fundatorem nagród jest firma Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 43-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 93162005800000, kapitał zakładowy: 33.500.000,00 PLN, BDO: 000006375
 4. Przyrzekającym nagrodę jest firma AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861
 5. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 22 grudnia 2019 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach sieci sklepów Delikatesy Centrum na terenie Polski. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu przystępować mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz są jednocześnie posiadaczami aktywnej karty „Delikarta”.
 2. Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Organizatora, pracownicy Współorganizatora lub pracownicy Zleceniodawcy, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o której mowa w § 5 ust. I oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz akceptuje Regulamin.  
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.471 z późn.zm.).

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami do wygrania w Konkursie są:
 • 8 voucherów na wakacje do wykorzystania na stronie wakacje.pl – każdy o wartości
  1000 zł; 
 • 80 termosów o wartości 92,25 zł brutto; 
 • 80 termoforów o wartości 43,05 zł brutto. 
 1. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana nagroda (dalej „Zwycięzca”) zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego, który zostanie naliczony danemu Uczestnikowi w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w ust. I powyżej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie przekazywana Zwycięzcy, lecz przeznaczona zostanie przez Organizatora bezpośrednio na pokrycie podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody za zwycięstwo w konkursie. 
 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję, o której mowa w § 5 ust. I Regulaminu.
 3. Koszt podatku od przyznanych Laureatom nagród będzie poniesiony przez przyrzekającego nagrodę.

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. dokonać co najmniej jednej transakcji w sieci sklepów Delikatesy Centrum obejmującej dowolne produkty Zott Polska sp. z o.o. o wartości co najmniej 10 zł, z użyciem wydanej w ramach programu lojalnościowego organizowanego przez sieć Delikatesy Centrum, aktywowanej wcześniej Delikarty (dalej: „Delikarta”) oraz zachować paragon lub fakturę stanowiącą dowód zakupu tychże produktów. 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać zgłoszenia, tj.:
  1. zarejestrować transakcję, o której mowa w ust. I powyżej, poprzez wpisanie numeru aktywnej Delikarty na stronie www.zimowykonkurszott.com. Rejestracja wymaga także wpisania adresu e-mail Uczestnika oraz akceptacji Regulaminu i potwierdzenia zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna. Uczestnik zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne;
  2. wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu w formie tekstowej wierszyka (limit 2000 znaków): 

„Hu hu ha hu hu ha Zima z Zottem nie jest zła…”

(dalej: „Dzieło”) oraz przesłać treść Dzieła przy pomocy strony internetowej opisanej w § 4 ust. II pkt 1 Regulaminu. 

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z dwóch osób wskazanych przez Organizatora oraz jednej osoby wskazanej przez Zleceniodawcę (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu Uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie, jak również przesyłają Dzieła, co do których nie dysponują prawami autorskimi lub które są sprzeczne z prawem, w tym dobrymi obyczajami, są obraźliwe lub wulgarne. Prawo do wyłączenia z Konkursu dotyczy także Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu Dzieło noszące znamiona naśladownictwa.
 2. Komisja przy wyborze zwycięskich Dzieł i przydzieleniu Nagród będzie się kierowała następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 
 3. Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 4. Komisja, oceniając nadesłane Dzieła, odrzuci te, które są niezwiązane z tematyką Konkursu, które zostały już zgłoszone w innej turze Konkursu, bądź co do których Uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 5. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu, będą przyznawane w czterech turach, obejmujących po jednym tygodniu czasu trwania Konkursu. Wszystkie zgłoszenia przesłane w czasie trwania danej tury zostaną rozpatrzone w przypisanym do niej terminie ogłoszenia wyników. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania danej tury. Terminy tur:
 • 25 listopada-1 grudnia 2019 – rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 5 grudnia 2019;
 • 2-8 grudnia 2019 – rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 12 grudnia 2019;
 • 9-15 grudnia 2019– rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 19 grudnia 2019;
 • 16-22 grudnia 2019– rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników 31 grudnia 2019.
 1. W każdym tygodniu Komisja dokona wyboru maksymalnie czterdziestu dwóch najciekawszych Dzieł nadesłanych w okresie poprzedniego tygodnia kalendarzowego trwania Konkursu, których autorzy otrzymają Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu. Nagrody danej kategorii będą przyznawane w równej liczbie w każdym tygodniu trwania Konkursu, tzn. w każdej turze Konkursu zwycięzcom zostaną przyznane 2 vouchery na wakacje, 20 termosów oraz 20 termoforów.
 2. Jeżeli w którejkolwiek z tur Organizator przyzna mniej niż czterdzieści dwie (42) Nagrody, Komisja dokona dodatkowej oceny Dzieł spośród wszystkich Dzieł zgłoszonych w Konkursie, które nie otrzymały Nagrody w ramach jednej z tur Konkursu. Wybór Komisji zostanie dokonany zgodnie z kryteriami z § 5 ust. II i ogłoszony w terminie rozstrzygnięcia czwartej tury Konkursu. 
 3. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem, wysyłanym na koniec tygodnia, w którym dokonano wyboru. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. e-maila w terminie dwóch tygodni od jego przesłania. W odpowiedzi Uczestnik wskaże swoje imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczona Nagroda oraz udzieli licencji na korzystanie przez Zleceniodawcę z Dzieła. Brak udzielenia licencji do Dzieła zgodnie z § 6 ust. IX-XII oznacza rezygnację z Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy email Uczestników. 
 4. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem w terminie 30 dni od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. VIII powyżej.

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są Organizatorzy, tj.:
  1. Agnieszka Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861,
  2. Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS: 0000259846, kapitał zakładowy 3 800 000,00 zł, posiadająca NIP: 777-29-10-817, REGON: 300333695. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres iod_ecf@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”.

dalej zwani „Administratorami”.

 1. Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy i zapewniają możliwość kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail reklamacje@zimowykonkurszott.com oraz adres siedziby AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa. Punkt kontaktowy jest prowadzony przez Organizatora – Agnieszkę Chochman.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów:
  1. w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na procedowaniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  2. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.
 3. Każdy ze Administratorów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych, podanie niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych może być podstawą do odmowy wydania nagrody. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i kompleksowego rozliczenia Konkursu oraz realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Osoba, której dane przetwarzają Administratorzy posiada prawo żądania od nich dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Administratorzy nie będą wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, takim jak Poczta Polska, dostawcy serwera, hostingu, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, ale tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji Konkursu. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz dokonania rozliczeń, w przypadku wydania Nagrody Uczestnikowi. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Nadesłanie Dzieła przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego Dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych. 
 12. Warunkiem otrzymania Nagrody jest udzielenie Zleceniodawcy przez zwycięskiego Uczestnika licencji na korzystanie z Dzieła. Zwycięski Uczestnik powinien udzielić licencji w drodze odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w § 5 ust. VII. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Dzieła do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Dzieła oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Dzieła w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;
 5. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Dzieła, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 6. prawo wykonywania i korzystania z opracowań Dzieła, 
 7. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Dzieła zostaną wykorzystane, a także że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Dzieła przez Zleceniodawcę.
 2. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Dzieła. 
 3. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zleceniodawcę z opracowań i przeróbek Dzieła.
 4. Zleceniodawca ma prawo do udzielania sublicencji. 
 5. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania licencji osobistych praw autorskich do Dzieła w odniesieniu do Zleceniodawcy. W szczególności Uczestnik nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Dzieła, ujawnianiem Uczestnika jako autora na egzemplarzach Dzieła.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po jego zakończeniu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora (ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa) lub na adres e-mail Organizatora: reklamacje@zimowykonkurszott.com
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy.
 2. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiana nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie naruszy ich praw nabytych i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: 
  1. udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane, 
  2. opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem, bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody. 
 4. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.